MENU
PAISI SA MGA KONSUMIDORES

Pinapaisi tabi sa intiro na konsumidores sa tubig san PrimeWater-Sorsogon City na inaprobahan na san SCWD Board of Directors an implementasyon san bag-o na tarifa sa tubig sa paagi san SCWD Board Resolution No. 13-2021 na may petsana Hulyo 22, 2021.

An pagtaas sa tarifa sa tubig dapat nagging epektibo na santaon 2019 pa, base sa inaprobahan na tarifa san National Water Resources Board (NWRB) sa paagi san Resolution No. 09-0819 pero ini para myentras na laen anay inimplementar (o inoktaba) sanbag-o na SCWD Board of Directors sa paagi san SCWD Board Resolution No. 16-2020 san Agosto 13, 2020.

An bag-o na tarifa katumbas sin bente-syete porsyento (27%) na pagtaas sa presente na tarifa pero ini binahin san PrimeWater-Sorsogon City sa duwang parte.

An una na kinse porsyento (15%) na pagtaas mabatog na sa Oktubre 2021 na konsumo satubig. Para sa mga balay na nagkokonsumo nin minimum (0 to 10 cu. m.) kada bulan, ini katumbas sin Php 32.09 na pagtaas sa bill sa tubig.

An implementasyon san natutuda na dose porsyento (12%) mabatog oras na matapos na sanPrimeWater-Sorsogon City an mga obligasyon asin kondisyon na itinalaan san SCWD Board of Directors.

An bag-o na tarifa sa tubig san PrimeWater-Sorsogon City na mabatog nasa Oktubre 2021 na konsumo sa tubig iyo an minasunod:

Classification
SIZE
Minimum Charge (0-10 cu.m.)
11-20 cu.m.
21-30 cu.m.
31-40 cu.m.
41-50 cu.m.
51 cu.m. and above
Residential/Government
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
246.01
393.61
787.23
1,968.06
4,920.16
26.85 29.69 33.42‬ 37.67 42.89
Commercial/Industrial
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
492.02
787.23
1,574.45
3,936.13
9,840.32
53.71 59.38 66.85 75.35 85.78
Commercial A
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
430.51
688.82
1,377.64
3,444.11
8,610.28
46.95 51.91 58.48 65.88 75.03
Commercial B
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
369.01
590.42
1,180.84
2,952.10
7,380.24
40.25 44.50 50.10 56.48 64.34
Commercial C
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
307.51
492.02
980.03
2,460.08
6,150.20
33.55 37.09 41.73 47.08 53.58
Bulk/Wholesale
1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
738.02
1,180.84
2,361.68
5,904.19
14,760.48
80.56 89.07 100.27 113.02 128.67